• Hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn luật sư Việt Nam

 • Hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn luật sư Việt Nam

 • Sunday, 11 March 2018, 08:55:06 PM
 • Theo quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 03/03/2014 thì Chính phủ đồng ý hỗ trợ 1.162 triệu đồng (một tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu đồng) cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách Trung ương năm 2014 để tổ chức Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II. Việc quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Liên kết: sang tên sổ đỏ | dịch vụ thu hồi nợ | Công chứng | thu tuc sang ten so do, tách sổ đỏ, tư vấn đầu tư, tư vấn luật đầu tư , văn phòng công chứng, dịch thuật, dịch thuật công chứng ,

   

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®